Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.admailer.pl
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w
trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas
procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży
lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.
U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której
gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca
przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, oraz
oprogramowanie komputerowego w formacie niefizycznym (pliki komputerowe).
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez
Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego
udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy
dostępny pod adresem www.admailer.pl za pośrednictwem którego Klient może
zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA

Enterso Sp. z o.o.
ul. Sienna 9
70-542 Szczecin
NIP: 8522568057
KRS: 0000350372
Kapitał zakładowy: 110 000.00 PLN
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy Sczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w
rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących
mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają
te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie
internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Enterso Sp. z o.o.
ul. Sienna 9
70-542 Szczecin
NIP: 8522568057
KRS: 0000350372
Kapitał zakładowy: 110 000.00 PLN
Organ rejestrowy: Sąd rejonowy Sczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną
obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą
JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z
korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po
zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie
wpisywać Hasła.
2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9.1 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich.
2.9.2. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub
urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej
informacji handlowej.
2.9.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonej Usługi elektronicznej.
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług
elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej
Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą
na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–
dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o
świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez
samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z
opcji w ramach Konta.
3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej
zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub
uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze
bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.
Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym
wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego
terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas
nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach
internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny
Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są
wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu
internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w
chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od
zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do
poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego
formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać
wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i
informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do
złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z
kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i
sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w
momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego
otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje
Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez
przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do
momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych
danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie
zrealizowana nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia, w
którym została zawarta Umowa sprzedaży.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty poprzez wysyłkę drogą elektroniczną
PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na
stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu
Zamówienia).
6.1.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem Przelewy24
6.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma
prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części.
1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub
umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez
przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Enterso Sp. z o.o., ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania
Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi
elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie
Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku
bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą
konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2)
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3)
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez
konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier
hazardowych.
1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa
Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu
niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać
pisemnie na adres: Enterso Sp. z o.o., ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź
Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w
inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją
uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi
w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza,
ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za
niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27
lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać
pisemnie na adres: Enterso Sp. z o.o., ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 miesięcy
licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi
elektronicznej.
8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni.
8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym
Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na
podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa
jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma
miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność
gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego
pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do
kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod
adresem: https://admailer.pl/regulamin/ oraz jest dostarczany
nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
(1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3 oraz (2) przesłanie
Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3)
dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest
jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory
powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy.